สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกฤตนุ พรมวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวิมล  พูลพลับ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูธัญลักษณ์  สยามพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสุขุม  ขันแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูนภารัตน์  ทรัพย์ผุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูชนาภา  ขันแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ครูวุฒิพงษ์  ทองมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสุพรรัตน์  วิริยพรพันธ์ุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูทฤษฎี  ปัญญาจิตกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูชนก  สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูฉัตรชัย  นุชเจริญผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูชาติชาย  วงศ์สุรินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสมพร  แหลมอุดมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา