กลุ่มบริหาร

นางสุมนา ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนพดล อารมณ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล