คำสั่งโรงเรียน

ป้องกัน: 2562-284 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกาา 2562

ป้องกัน: 2562-278-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 2/62

ป้องกัน: 2562-265-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม62

ป้องกัน: 2562-264-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินการใช้หลักสูตร62

ป้องกัน: 2562-248-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริต62

ป้องกัน: 2562-241-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS)

ป้องกัน: 2562-221-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผปค 2/62

ป้องกัน: คำสั่งงานเบญจฤทธิยะสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ปี 62

ป้องกัน: คำสั่งงานวิภาวดีสัมพันธ์ ปี 62

ป้องกัน: 62-189แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ป้องกัน: 2562-157 คณะกรรมจัดกิจกรรมหล่อเทียน

ป้องกัน: 2562-155 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Best62

ป้องกัน: 2562-165-คำสั่งคุมสอบกลางภาค 1/62

ป้องกัน: แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ป้องกัน: 2562-56 คำสั่งรับลงทะเบียน มอบตัว ม.1,4-ภาค1-ปีการศึกษา-2562

ป้องกัน: 2562-53 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปี 62

ป้องกัน: 2562-52 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและรายงานตัว-ม.1ม.4

ป้องกัน: 2562-50 ประกันฯ