ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน(HSK) ระดับ HSK2, HSK3, HSK4, HSK5 จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.2 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ท่านรองยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 จำนวน 27 คน
1. นายอภิชัย มาเจริญ
2. นางสาวพัชราพร มูลสาร
3
. นางสาวลลิตภัทร ตะเพียนทอง
4. นางสาวพรรวินท์ พริกมาก
5. นายสาริน สุนทร
6. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วผนึก
7. นางสาวดวงกมล ชัยพรธนรัตน์
8. นายคุนะตรัย ตงต้อง
9. นายณัฏฐภัทร์ มาลัยวงษ์
10. นางสาวธันญพร มาชื่น
11. นางสาวจิราพรรณ สุยะเวช
12. นางสาวทรรศวรรณ ธาราเนตร
13. นายรชต งามอยู่
14. นางสาวสิริญญา ปั้นพล
15. นางสาวพักตร์วิดา โควาพิทักษ์เทศ
16. นางสาวจุฑารัตน์ มาพร้าว
17. นายสุทธพงศ์ ชนะพาล
18. นางสาวปริยาภัทร กฤษวงศ์
19. นายกฤษดา ชุ่มจิตต์
20. นางสาวพรทิพย์ แม้นด้วง
21. นางสาวพรพรรณ ครรนะอรรถ
22. นางสาวอุษณีย์ วันโน
23. นางสาวพัณณกร โซวเซ็ง
24. นางสาวภาวรัญชน์ ไชยขันธุ์
25. นายวิทวัฒน์ ฉิมมาแก้ว
26. นางสาวรติมา ขวัญใจ
27. นางสาวอัญชิษฐา จิตมุ่งมั่น

นายณัฏฐภัทร์ มาลัยวงษ์ 200 คะแนน
นายกฤษดา ชุ่มจิตต์ 198 คะแนน
นางสาวดวงกมล ชัยพรธนรัตน์ 194 คะแนน

ผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 จำนวน 16 คน

1. นางสาวจุฑามาศ สุดฉัยยา
2. นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์ทอง
3. นางสาวมนัญชยา เอี่ยมทิม
4. นางสาวชิดชนก สุธาทัศน์
5. นางสาวกฤตาทิพย์ กิจวราทร
6. นางสาวดวงฤทัย เกษมสุขไพศาล
7. นางสาวธัญลักษณ์ ขันธิกุล
8. นางสาวรุจาภา วุฑฒวิภาต
9. นายนภัสกร ธนูแสน
10.นางสาวเพ็ญลักษณ์ ณัฐพูลวัฒน์
11. นางสาวอรณี ผู้มีสัตย์
12.นางสาวเบญญาภา ปัญญาปลิว
13.นางสาวบุณทริก หอมเขียว
14.นางสาวนัฐธิดา บุญม่วง
15.นางสาวกวิสรา อรุณไพร
16.นางสาวมนัสนันท์ สววิบูลย์

นางสาวกวิสรา อรุณไพร 287 เต็ม 300
นางสาวธัญลักษณ์ ขันธิกุล 286 เต็ม 300
นายนภัสกร ธนูแสน 283 เต็ม 300