อบรมโครงงานคุณธรรม ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน

ว้นพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดอบรมโครงงานคุณธรรม ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ ๕ คน โดยนิมนต์พระอาจารย์วิทยากร จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียน
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)