อบรมการจัดการเรียนการสอน แนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ STEAM RW.

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน แนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ STEAM RW. 
- s = science & social 
- t = technology & thai culture 
- e = engineer & english 
- a = art & activity
- m = mathematics & mechanical 
โดยมีการบูรณาการการเรียนรู้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559