ห้องสอบ ตารางสอบ ปลายภาค 1/59

ห้องสอบ ตารางสอบ ปลายภาค 1/59

ม.ต้น      สอบวันที่ 20, 22, 26 ก.ย. 59

ม.ปลาย  สอบวันที่ 19, 21, 23 ก.ย. 59