สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้ำ-ห้องส้วมของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย