ศิลปะ


เสริมสร้างสุนทรียภาพของผู้เรียนให้ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะอย่างมีศักยภาพ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ในภูมิปัญญาของวัฒนธรรมต่างๆด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


1.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามศักยภาพ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์


1.ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
2.ผู้เรียนพัฒนาความรู้และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณภาพ
3.ผู้เรียนเข้าใจในงานศิลปะของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 
1. นายโชติพงษ์  วิมะลิน
2. นางเหมวรรณ  เจริญศรี
3. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
4. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ  ชำนาญดี
5. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
6. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
7. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
8. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
9. นายวิวรรธ์  ศรีวีระชัย
10. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
11. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
12. นายวาทิน  สินชู


1. การพัฒนาตนเองของบุคลากร


1. ปีการศึกษา 2559


ปีการศึกษา 2559
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
2. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2560
3. บรรเลงดนตรีประกอบพิธีวันครู 2560
4. การออกบูธนิทรรศการวันวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
5. งานผูกพันธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดเจริญธรรมาราม
6. บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


ปีการศึกษา 2559
1. รายงานการประชุมครั้งที่ 1
2. รายงานการประชุมครั้งที่ 2
3. รายงานการประชุมครั้งที่ 3