ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน menu_set_active_trail() (บรรทัด 2404 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/menu.inc)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

             โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

             จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาค้นคว้าและรู้เท่าทันสถานการณ์โลก กำหนดและดำเนินการ ควบคุม กำกับ ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้าพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์โลก
2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา
4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ลูกฤทธิยะ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความคิด

ลูกเสืออากาศ ( แห่งแรกของเอเชียอาคเนย์ )