รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไม้, ช่างประปา , ช่างไฟฟ้า

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างประปา กลุ่มบริหารทั่วไป

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง ช่างประปา     กลุ่มบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  เดือนละ  9,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เพศชาย  อายุระหว่าง  21  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

3.  มีประสบการณ์ความสามารถด้านงานประปา

4.  สามารถติดตั้ง/ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาเกี่ยวกับงานประปาของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

         5.  สามารถวางแผนออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานประปาได้

         6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ/ละเอียด/แม่นยำ

        7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประปา / ติดตั้ง /ตรวจเช็ค / ซ่อมแซม / บำรุงรักษาอุปกรณ์งานประปา ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้

3. หลักฐานในการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.   สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร

4.   ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

5.   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคมม  - 13  กรกฎาคม  2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  14  กรกฎาคม  2559  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  15  กรกฎาคม   2559   เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-523-3402-6 ต่อ 913 , 087-331-2635  ครูมัทรี  คนป้อม


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างไม้ กลุ่มบริหารทั่วไป

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง ช่างไม้

กลุ่มบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน   เดือนละ  9,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

3.  มีประสบการณ์ความสามารถด้านงานช่างไม้

4.  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม้/งานโครงสร้างไม้/งานเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานขอโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้

5.  สามารถวางแผน/ออกแบบ/ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์งานช่างไม้

6.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

7.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไม้ประกอบ/ติดตั้ง /ดัดแปลง /ซ่อมแซม/ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นไม้ได้

3. หลักฐานในการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร

4. ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

5.   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคมม  - 13  กรกฎาคม  2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  14  กรกฎาคม  2559  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลสอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  15  กรกฎาคม   2559   เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-523-3402-6 ต่อ 913 , 087-331-2635  ครูมัทรี  คนป้อม


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  กลุ่มบริหารทั่วไป

- - - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

กลุ่มบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  วุฒิ ปวช. เดือนละ  9,400  บาท  วุฒิ ปวส. เดือนละ 10,200 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวช. – ปวส.) ช่างไฟฟ้า

3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้าระบบของอาคารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

4.  สามารถติดตั้ง /ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

6.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า/ติดตั้ง /ตรวจเช็ค /ซ่อมแซม/ บำรุงรักษา/อุปกรณ์ไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ

ตรวจเช็คโทรศัพท์ภายใน ภายใต้การกำกับ หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

3. หลักฐานในการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านตนเอง 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร

4.   ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

5.   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคมม  - 13  กรกฎาคม  2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  14  กรกฎาคม  2559  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลสอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  15  กรกฎาคม   2559   เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-523-3402-6 ต่อ 913 , 087-331-2635  ครูมัทรี  คนป้อม