ภาษาต่างประเทศ

 


       มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเข้าใจและสื่อสารด้านภาษา สู่มาตรฐานสากล


          1. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษา
          3. จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
          4.
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี
          5.จัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้


               ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สืบค้น และแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ