พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันที่ 14 พย 60 พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดย ผอ.ดร วิสิทธิ์ ใจเถิง เพื่อสร้างความตระหนัก ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ร่วมรณรงค์ ละ ลด เลิก การสร้างขยะ การแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
(ภาพ/ข่าว:กลุ่มบริหารงานบุคคล)