พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวง ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบาย โครงการห้องเรียนกีฬา และ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในระดับส่วนกระทรวง ระดับส่วนราชการ ได้รับเกียรติจาก ดร. พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองศาสตราจารย์นิติพันธ์ สระภักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ร่วมลงนาม และระดับสถานศึกษา ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมและรองอธิการบดีสถาบันการพละศึกษา จาก 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ. สุโขทัย และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมไปถึงนิทรรศการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำเสนอกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ “บินให้ไกล ไปตามฝัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการ องค์ความรู้จากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้โมเดล 4H เข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมคือ Head Heart Hands Health รวมไปถึงโมเดลการจัดการเรียนการสอน STEAM RW (ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)