ประกาศผลการพิจารณาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2560