จัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดยดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ รักษารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก เพื่อวัดความรู้ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีพระอาจารย์จากวัดเจริญธรรมารามเป็นผู้ดูแล
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)