คณิตศาสตร์


         กลุ่มการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ และเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


๑.  มีสื่อและและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ                        
๒.  จัดห้องพักครูให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
๓.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  
     ให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ
๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์


      นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณาญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข     

                                                                   
                                                          ครูดวงมณี   ตุลวรรธนะ
                                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
           
                                                                                  
                        ครูจุฑามาศ   บุญฉลอง                                        ครูธีรภัทร์     ปานสมุทร์
                รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                                              
                 ครูวิชัย   พุฒิมานิตพงศ์            ครูเรณู    ชญานันต์               ครูวันดี    แจ่มตระกูล           

                                                              
                 ครูเอกชัย  พลกำแหง               ครูจารุภรณ์  บรรจุศิริ            ครูปราณี   อ่อนบุญญะ

                                                               
               ครูกัญญา      มณีเรือง                ครูพรนภา  อร่ามรัศมี           ครูรัชดาพร   แหวนหล่อ

                                                             
                   ครูวีระ        กงถัน                  ครูขวัญสยาม   ชูสุวรรณ        ครูพุทธพร  พึ่งเกษมสมบูรณ์

                                                                    
                ครูรณฤทธิ์    คูศิริรัตน์                  ครูชัชมาศ     สุดจำ            ครูจรัญ   มาพิทักษ์

                                                                  
                ครูสถาพร     พลพาภ                    ครูวัชราภรณ์   รัตนวงศ์        ครูสำเริง    ทองพูน

                       
                ครูจริยา     นาทมพล