คณะวิทยากรของ รร.

คณะกรรมการดำเนินโครงการ DLIT

1. คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายวิสิทธิ์  ใจเถิง               ประธานกรรมการ

2. นายไพรัช  แจ้งเจริญ           รองประธานกรรมการ

3. นายสน  ปัญญา                กรรมการ

4. นางแสงจันทร์  วงศ์สวัวสดิ์    กรรมการ

5. นางยุวนุช   ไชยพฤกษ์กุล    กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

1. นางยุวนุช   ไชยพฤกษ์กุล    ประธานกรรมการ

2. นางสุชาดา  กฤษตสุวรรณ   รองประธานกรรมการ

3. นายวีระ  กงถัน                  กรรมการ

4. นายสิปปกร  เวียงวิเศษ       กรรมการ

5. น.ส.พุทธพร  พึ่งเกษมสมบูรณ์ กรรมการ

6. น.ส.มยุรฉัตร  เหล่าแค        กรรมการ

7. นางอัจฉริยา  ทินวงศ์          กรรมการ

8. น.ส.เพ็ญภาส  อุทัชกุล       กรรมการ

9. น.ส.สุนันทา   กมลผาด      กรรมการ

10. น.ส.ประนอม   ศุภศร       กรรมการ

11. น.ส.นลิน  คำแน่น           กรรมการ

12. นางวัชรี  ศาลากิจ           กรรมการ

13. น.ส.ศิริพร  พ่วงพิศ        กรรมการและเลขานุการ

14. น.ส.คัมภีรดา  เพียรประสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


วิทยากร DLIT ประจำโรงเรียน

ครูสิปปกร  ครูพุทธพร ครูอัจฉริยา  ครูมยุรฉัตร ครูเพ็ญภาส 

ผู้ช่วยวิทยากร DLIT และดูแลระบบ

ครูวีระ  ครูสุนันทา ครูประนอม ครูนลิน  ครูวัชรี 
   
ครูศิริพร ครูคัมภีรดา ครูบุญสิตา