ข้อมูล ม.4 ปี 60 ห้องปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  หรือเทียบเท่า
      2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      3) เป็นโสด

2.ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ
       ประกาศรับนักเรียน จำนวน  14 ห้อง 672 คน โดยแยกเป็นประเภท ดังต่อไปนี้
      1) ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จำนวน  498  คน  
      2) ประเภทคัดเลือกทั่วไป  จำนวน 124 คน
      3) เงื่อนไขพิเศษ  จำนวน 50 คน

3. แผนการเรียน
โดยแบ่งเป็น  7 แผนการเรียน  ดังนี้
  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      จำนวน 6 ห้อง
  2. คณิตศาสตร์ - อังกฤษ           จำนวน 2 ห้อง
  3. อังกฤษ – อังกฤษ                 จำนวน 1 ห้อง
  4. ไทย – สังคม                       จำนวน 1 ห้อง
  5. อังกฤษ - ฝรั่งเศส - ญี่ปุ่น      จำนวน 1 ห้อง          
  6. อังกฤษ - จีน                       จำนวน 2 ห้อง              
  7. ธุรกิจ-เทคโนโลยี                จำนวน 1 ห้อง
   
4. เกณฑ์การคัดเลือก
    ม.3 เดิม
        ใช้ GPAX 5 ภาคเรียน โดยเรียงตามลำดับ GPAX จำนวน 498 คน
    ประเภทคัดเลือกทั่วไป  
       ใช้คะแนนสอบ 80% และ คะแนน O-NET 20%

5. กำหนดการรับสมัคร
ประเภทนักเรียนที่ชั้น ม. 3 เดิม  
    - รับสมัคร วันที่ 12-16  มกราคม 2560
    - ครูที่ปรึกษารวบรวมใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียน วันที่ 17  มกราคม 2560
    - คณะกรรมการรับนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียน วันที่ 23 – 27 มกราคม 2560

ประเภทคัดเลือกทั่วไป   
     - รับสมัคร วันที่ 27–30 มีนาคม 2560
     - สอบคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน 2560
     - ประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2560
     - รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560
     - มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560

หลักฐานการสมัคร
     1) ใบแจ้งความจำนง โดยแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์ (www.rittiya.ac.th)  
       - ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 12 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
       - ห้องเรียนปกติ วันที่ 12 – 24 มีนาคม 2560
     2) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อเจ้าบ้าน บิดา มารดา และชื่อนักเรียนทุกหน้า 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     5) หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดา ถ้ามี (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     6) หนังรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 หมายเหตุ
   นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน