ข้อมูล ม.1 ปี 60

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ

1. คุณสมบัติ
      1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
      2) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
      3) โสด

2. จำนวนที่รับ รับ 12 ห้อง จำนวน   576 คน

3. สัดส่วนการรับ (ห้องเรียนปกติ)
 3.1 รับในเขตพื้นที่บริการ  * สอบคัดเลือก 183 คน   
 3.2 รับนักเรียนทั่วไป   * สอบคัดเลือก 273  คน   
 3.3 รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  * เงื่อนไขพิเศษ 100  คน (ทอ.)
 3.4 ความสามารถพิเศษ  * สอบคัดเลือก 20 คน
   
4.ประเภทความสามารถพิเศษ
    ด้านกีฬา 
    ด้านศิลปะ 
(ประเภทในการรับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

5. เขตพื้นที่บริการ
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่  
- เขตสายไหม  แขวงสายไหม แขวงคลองถนน
- เขตบางเขน  แขวงอนุสาวรีย์
        - ซอยพหลโยธิน 55/1– 69/4
        - ซอยพหลโยธิน 46/1–50
       - ซอยพหลโยธิน 48 
     (เดิม แขวงอนุสาวรีย์ หมู่ 7, 8 และหมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือถนนรามอินทรา) 
และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน  ที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

5. กำหนดการรับสมัคร  (ห้องเรียนปกติ)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นักเรียนทั่วไป
        * ประเภทความสามารถพิเศษ
          - รับสมัคร วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
          - สอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2560
          - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560
กรณีที่ไม่ได้รับการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ให้มาสอบประเภทสอบคัดเลือก  
          - สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560
          - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560
          - มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560

       * ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
         - รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
        - สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560
        - ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560
        -  มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560

6. ข้อมูลการรับสมัคร
         - โรงเรียนแข่งขันสูง 
           สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560
         - โรงเรียนทั่วไป 
     สอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน  2560     
ข้อแนะนำในการสมัคร นักเรียนควรสมัครทั้งโรงเรียนแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป เพราะสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน แต่รับสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน

หลักฐานการสมัคร
    1. ใบแจ้งความจำนง โดยแจ้งความจำนงที่เว็บไซต์ www.bangkok2.org  * กำหนดการแจ้งความจำนงจะประกาศภายหลัง *
    2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับถ่ายเอกสารที่มีชื่อเจ้าบ้าน บิดา มารดา และชื่อนักเรียนทุกหน้า 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา  1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
     4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
    5. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา-มารดาถ้ามี(ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)

ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.bangkok2.org  พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจำนง

ขั้นตอนที่ 2 มาสมัครตามวันเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิว ณ สถานที่รับสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 คัดกรองนักเรียนในเขต/นอกเขต พื้นที่บริการ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจหลักการการสมัคร

ขั้นตอนที่ 6 ออกใบสมัครและรหัสประจำตัวสอบ

ขั้นตอนที่ 7 เก็บหลักฐานการสมัคร (นักเรียนจะได้บัตรประจำตัวเข้าสอบและตารางสอบ)

หมายเหตุ 
    1. เพื่อความสะดวกในรวดเร็วในการสมัครให้นักเรียนแจ้งความจำนงมาก่อน และมาตามวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนง 
    2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ         
    3. เอกสาร ทะเบียนบ้าน(นักเรียน บิดา มารดา และเจ้าบ้าน) และ ใบรับรอง ต้องมีเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัคร