กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ในชื่อ "สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม"

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ในชื่อ "สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม" ได้รับเกรียติจาก ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและผลงานของท่านสุนทรภู่ กวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะสุนทรภู่ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบประวัติสุนทรภู่ การแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)