กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)" โดยมีนางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ชนะการประกวดจัดป้ายนิเทศงดสูบบุหรี่ และการเต้น cover dance เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และให้นักเรียนตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)