กิจกรรมฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากนายสน ปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นปรธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะครูและเพื่อน ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย รู้จักกฎระเบียบของโรงเรียนและสามารถปรับตัวเข้ากับ สภาะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีนักเรียนม.1 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 624 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย