การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน การเรียนรู้สะท้อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน การเรียนรู้สะท้อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21

15 พฤษภาคม 2560 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน การเรียนรู้สะท้อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยท่านวิทยากรวันชัย คงเพ็ชร์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. วิสิทธิ์ ใจเถิง ในหัวข้อ plc ชุมชนการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู
(ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)