การประเมิน ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารวิชาการ

ฺBody: 

การประเมิน ครูผู้ช่วย (นำเสนอภาคเรียนที่ 2/2560)

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2/60 -Click- (1 รายวิชาหลัก)

2) ประมวลรายวิชา/โครงการเรียน 2/60 -Click- (ทุกรายวิชาที่สอน)

3) โครงการเรียน/กำหนดการเก็บคะแนน 2/60 -Click-

4) สื่อการเรียนการสอน

5) ผลการประเมินการสอน 1/60 (มีแบบให้ Google Form) -แบบ Click- , - การนำไปใช้ Click-

6) การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ

7) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา 1/60 -Click-

group: 
กลุ่มบริหารวิชาการ