กลุ่มบริหารวิชาการ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความรู้คู่ความดี  ก้าวไกลเทคโนโลยี  สู่ความเป็นผู้นำ

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้อันเป็นสากลมีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การเขียนและการค้นคว้า  อนุรักษ์ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทย และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดห้องเรียนคุณภาพ เน้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทันสมัย
  5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 


บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ