กลุ่มบริหารทั่วไป

   กลุ่มบริหารทั่วไปมุ่งมั่น สนับสนุน การให้บริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

  1. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนด

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน และร่วมมือในระดับสากล

  3. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

  4. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทุกๆด้านตามศักยภาพของผู้เรียน

  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่ายอุปภัมภ์ เครือข่ายวิชาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1. มีระบบบริหารจัดการในการพัฒนา อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้มีความพร้อมในการเรียนรู้3. มีระบบจัดการด้านสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

- งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
     1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ
     1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
     1.3  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
     1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
     1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
    1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ  แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
     1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
     1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
     1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป
      2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน   
      2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
      2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม
      2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
      2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
      2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
       3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป
       3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ
       3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
      3.4  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
      3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป
      3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
      3.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
     4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
      4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
     4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
     4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
     4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
     4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้        
1.  วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด        
2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน
3.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที
5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน
8.  ติดตาม  ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11.  อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล       
12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา       
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


งานสาธารณูปโภค   

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ        
2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
3.  กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด
4.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน
6.  จัดทำป้ายคำขวัญ  คำเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์
7.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์
8.  สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชำรุด
9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


งานประชาสัมพันธ์
แผนผังการบริหารงานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
---- งานพิธีการ - พิธีกร
---- งานจัดทำเอกสาร – จุลสารเผยแพร่
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน
9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ
10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปีของงานประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


งานพยาบาลและอนามัย  

 

แผนผังการบริหารงานพยาบาลและอนามัย
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
---- การปฐมพยาบาล
---- ตรวจสุขภาพและติดตามผล
---- ป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
---- ส่งเสริมสุขอนามัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน
3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
8. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
11. แนะนำผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค
12. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข
16. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ  
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน
2.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและบริการสาธารณะ
3.  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ
4.   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 
5.  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน
6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ           
7.  ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน อาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ
8.  รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ          
9.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย ของโรงเรียน
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   ให้ความรู้นักเรียน ครู และบุคลากร
3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย   
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้คำแนะนำ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 


งานโสตทัศนศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ
3. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย
5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์
7. จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะเช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  ห้องควบคุมเสียง
8. จัดทำระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
9. จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา

10. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน
11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่
15. สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา
16. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
18. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดทำรายงานประจำปีของงาน โสตทัศนศึกษา
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


- การประชุมนักการภารโรงทุกวันเวลา 8.10 น. เกี่ยวกับการจัดการดูแลรับผิดชอบอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน