กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

       จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาค้นคว้าและรู้เท่าทันสถานการณ์โลก กำหนดและดำเนินการ ควบคุม กำกับ ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

      1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้าพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสถานการณ์โลก
      2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
      3. โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบตามมาตรฐานการศึกษา
      4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

 

 

แบบบันทึกข้อมูลการสอนของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา 2559   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สอนวิชา/ชั้น

1.

นางสาวมัทรี คนป้อม

คหกรรม / ม.5

2.

นางวัชรี ศาลากิจ

คอมพิวเตอร์ / ม.5

3.

นางปาจรีย์ เพียมูล

อุตสาหกรรม / ม.4

4.

นางสาวธีราภรณ์  มนัสศิลา

ภาษาต่างประเทศ / ม.5

5.

นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล

สังคมศึกษา / ม.2

6.

นางโสภิตชา วิชัยศิริรัตน์

ภาษาต่างประเทศ / ม.5

7.

นางสาวเพ็ญภาส อุทัชกุล

สังคมศึกษา / ม.4

8.

นางสาวศุภราภรณ์  คำมะรัก

วิทยาศาสตร์  / ม.3

9.

นางสาวอังค์วรา  บุญโพธิ์แก้ว

วิทยาศาสตร์ / ม.3

10.

นางวาฐินี สุดสวาท

ภาษาไทย / ม.4

11.

นางสาวอรนิตย์ พึ่งวิชา

ภาษาต่างประเทศ / ม.4

12.

นายสุรศักดิ์ พลเยี่ยม

สังคมศึกษา / ม.1

13.

นางสาวศิรดา สิทธิชัย

สังคมศึกษา / ม.5

14.

นางอัชฌา รัชพรมงคล

สังคมศึกษา / ม.5

15.

นางสาวสิรี เขียวนิล

ภาษาไทย / ม. 1

16.

นางเอื้องทิพย์ รัตนไพโรจน์

สุขศึกษา / ม. 2

17.

นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก

สังคมศึกษา / ม.4

18.

นายชนก สุขสำราญ

พลศึกษา / ม. 2

19.

ว่าที่ร.ต.ชาติชาย วงศ์สุรินทร์

พลศึกษา / ม. 4

20.

นายวิทยา มากสวาสดิ์

วิทยาศาสตร์  / ม.1

21.

นางอัจฉริยา ทินวงศ์

ภาษาต่างประเทศ / ม. 2

22.

นายกฤตนุ พรมวัง

พลศึกษา / ม.3

23.

นายวัชเรศ ฉุนหอม

ภาษาไทย / ม.5

24.

นางวิมล พูลพลับ

สุขศึกษา / ม. 6

25.

นางปาณิสรา บัวทอง

ภาษาไทย / ม.6

26.

นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์

อุตสาหกรรม / ม.1

27.

นายบุญเลิศ พวงเงิน

อุตสาหกรรม / ม.6

28.

นายวิชัย พุฒิมานิตพงศ์

คณิตศาสตร์ / ม.1

29.

นางเกษร ศรีเทียม

สังคมศึกษา / ม.6

30.

นายธนวินท์ คำปัน

วิทยาศาสตร์  / ม.1

31.

นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิต

ภาษาไทย / ม.2

32.

นางสาววิรุณ มังกรแสงแก้ว

สังคมศึกษา / ม.2

33.

นางสาวสุภาพร แสนอุบล

ภาษาไทย / ม.2

34.

นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ

ศิลปศึกษา / ม.3

35.

นายสถาบัน เกตวงษา

อุตสาหกรรม / ม. 3

36.

นางเพ็ญจันทร์ นาคะรังษี

วิทยาศาสตร์  / ม. 4

37.

นางสาวจินตนา ทัพวัน

ภาษาต่างประเทศ / ม. 4

38.

นางสาวนันทริกา อยู่คง

สังคมศึกษา / ม. 5

39.

นางสาวทัศนีย์ ยิ้มอยู่

ภาษาไทย / ม.5

40.

นายรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์

คณิตศาสตร์ / ม.6

41.

นางวันวิสาข์ รักงาม

วิทยาศาสตร์  / ม.6

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โครงงานพัฒนาครูระบบงานบุคลากร

 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.4
3. กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
4. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ 
5. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
7. กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
8. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
9. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล
10. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองโฮมรูม
11. การทำคู่มื่อนักเรียน, การทำบัตรประจำตัวนักเรียน, การทำหนังสืออนุสรณ์
12. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
13. ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ห้องงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
14. กิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
15. จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล