กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริหารจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของโรงเรียน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

                                                          บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ

                                                                   

                                                                    นายสน    ปัญญา                                                                                                                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหารงบประมาณ

                                                                      

                         นางเสาวลักษณ์     ศิลประเสริฐ                    นางวราภรณ์        เรืองพัฒนทวี            

                            ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ                            ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

    สำนักงานผูอำนวยการ                               สำนักงานรองผู้อำนวยการ                          งานแผนงาน

                                                                         

นางสาวนันทวัน      พักรกรึก                              นางสาวจริยา      นาทมพล                       นางสาวพจนี      แก้วสมจิต

                                                                            

นางสาวนิศากร       เกลาหเรืองรองกุล                 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เต็ม                        นางจารุภรณ์      บรรจงศิริ

                                                                                 

นางสาวณัฏฐียา      ลำภูศรี                                นางสาวศศิกร     สวนกำจัด                       นางสาววิชชุตา   ประดิษฐ์

                                                                                  

นางสาววรรณิสา     ชุมนาเสียว                            นางสาวนริน      คำแน่น                          นางสุวรีย์         ประกอบบุญ

                                                                                                                                        

                                                                                                                             นางสาวนันทิยา  ภูมิไทยสงค์

 งานบริการการเงินและบัญชี                                   งานสารบรรณ                                     งานประกันคุณภาพ

                                                                                   

นางสาวลักษณ์      ศิลปีะเสริฐ                             นางสาวอรชุมา       ยงพัฒนจิตร                 นางประภัสสร     ผงทอง

                                                                                    

นางชุลีพร            เดชพร                                  นางสาววัชราภรณ์    สายวงค์                      นางสาวรุ้งนภา   สุดสระ

                                                                                    

นางสาวศิรินภา      คุ้มจั่น                                   นางวงเดือน           วาเรืองศณี                   นายอนุรักษ์       แสงงาม

                                                                                   

นายพงษ์พันธ์       พรมทอง                               นางสาวกัลยาณัฐ    ไกรโชค                       นายวิทิต          ไสยลิตย์

                                                  

นางสาวพรศิริ        ไกรดิษฐ์                              นายณัฐพล            อุบลรัตน์

                            

นางจีราภา            พัดใหม่

                                                                                              

นางสาวสุพรรณี     ชะเอมเทศ      

งานบริหารพัสดุและทรัพย์                             งานยานพาหนะ               งานตรวจสอบภายใน-งานควบคุมภายใน

                                                                        

นายสิทธิพงษ์      เมืองโครต                      นายอาทิตย์           อ่อนพุธา               นางสาวจินตนา            ทัพวัน

                                                                        

นายสิปปกร        เวียงวิเศษ                       นายพรเทพ            กลิ่นด่านกลาง        นางสาวชัชมาศ        สุดจำ

                                                                                             

นายไพฑูรย์       ขุนทอง                                                                                นางสาวศศิกร      สวนกำจัด

    

นางวิไลพร          ลาหงส์      

                                    

นางปัทมา           จิตรปรีดา    

                                

นางกุลญาดา       ลำไย                                                                                                         

งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         งานสวัสดิการ                                งานสารสนเทศ

                                                                              

 นางจีรวัฒน์          นัยชิต                               นายพงษ์พันธ์          พรมทอง                 นางสาวสุนันทา    กมลผาด

                                                                              

 นางสาวขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์                            นางสาวจีรวรรณ      ชุมพล                     นางสาวศิริพร      พ่วงพิศ

                                                                             

 นางมนฑวรรณ      แสงนนท์                           นางสาวจิราภรณ์     จันทร์เต็ม                 นางสาวนลิน       คำแน่น

                                                                                                                             

                                                                                                                        นางสาวจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง

เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้

1. พัฒนางานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อพัฒนางานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส

2. พัฒนาการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อจัดสรรงบประมาณไปสู่ผู้เรียน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

    วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพสูง

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้

1. ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    วัตถุประสงค์  - เพื่อเพิ่มโอกาศทางการศึกษาและการเรียนรู้

                      - เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

1 เบญจภาคี

- คณะกรรมการสถานศึกษา

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

- สมาคมผู้ปกครองและครู

- สมาคมศิษย์เก่า

- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

   วัตถุประสงค์   - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการโรงเรียน

                      - เพื่อมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

รับลงทะเบียนห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560

   

ปีการศึกษา 2559
1. รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1
2. รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
3. ผ้าป่าการศึกษา