กลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความรู้คู่ความดี  ก้าวไกลเทคโนโลยี  สู่ความเป็นผู้นำ

เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้อันเป็นสากลมีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน  การเขียนและการค้นคว้า  อนุรักษ์ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทย และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 4. จัดห้องเรียนคุณภาพ เน้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทันสมัย

 5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ขอเอกสาร Online

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax : 0-2056-4724

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 121

 • สำนักงาน ต่อ 122

 • งานทะเบียน ต่อ 123

 • งานวัดผลประเมินผล ต่อ 124

 • งานหลักสูตร ต่อ 122

 • จัดทำเอกสาร ต่อ 125

 • งานห้องสมุด ต่อ 501

 • งานแนะแนว ต่อ 128

 • งานรับนักเรียน ต่อ 124