กลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

 • หลักสูตรการเรียนการสอน

 • ข้อมูลนักเรียน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับครู

 • วผ.ฤว.01-แบบกำหนดคะแนนการสอบ
 • วผ.ฤว.04-ใบนำส่งข้อสอบ
 • วผ.ฤว.16-แบบสรุปผลการเรียน
 • วผ.ฤว.28โครงการเรียนและการวัดผลประเมินผล-

สำหรับนักเรียน

 • แบบคำร้องขอใบรับรอง

ขอเอกสาร Online

 • ใบรับรองผลการศึกษา แบบที่ 1
 • ใบรับรองผลการศึกษา แบบที่ 2 ปพ.7
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (Transcript) ภาษาอังกฤษ

 

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax : 0-2056-4724

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 121

 • สำนักงาน ต่อ 122

 • งานทะเบียน ต่อ 123

 • งานวัดผลประเมินผล ต่อ 124

 • งานหลักสูตร ต่อ 122

 • จัดทำเอกสาร ต่อ 125

 • งานห้องสมุด ต่อ 501

 • งานแนะแนว ต่อ 128

 • งานรับนักเรียน ต่อ 124