2563-66-คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 63 ห้องเรียนปกติ

คำสั่ง >> Click <<


กำหนดการ

วันที่ 2 มิ.ย. 63 สอบความสามารถพิเศษ ม.1

    – คณะกรรมการลงชื่อปฏิบัติงาน ณ ห้องวิทยบริการ เวลา 07.30 น.

    – คณะกรรมการสอบความสามารถพิเศษ ม.1 รับรายงานตัวนักเรียน ณ จุดสอบคัดเลือก เวลา 08.00 น.

    – คณะกรรมการคัดกรองผู้เข้าสอบและคณะกรรมการงานพยาบาล คัดกรอกนักเรียน ณ ประตู 2 ก่อนเข้าโรงเรียน

    – คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ดูแลการจราจรและให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้าภายในบริเวณโรงเรียน

    – คณะกรรมงานประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งสถานที่สอบสามารถพิเศษ

 

วันที่ 6 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.1 เวลา 09.00 – 11.30 น.

    – คณะกรรมการลงชื่อปฏิบัติงาน ณ โถงจันทรมิตรี เวลา 07.30 น.

    – คณะกรรมการคัดกรองผู้เข้าสอบและคณะกรรมการงานพยาบาล คัดกรอกนักเรียน ณ ประตู 1,3 ก่อน เข้า-ออก โรงเรียน

    – คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ดูแลการจราจรและให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้าภายในบริเวณโรงเรียน

      โดยประตู 1 เฉพาะนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประตู 3 เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

    – คณะกรรมการคุมสอบ คนที่ 1 ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ  เวลา 08.00 น.

    – คณะกรรมการคุมสอบ คนที่ 2 รับข้อสอบ ณ ห้องวิทยบริการ เวลา  08.00 น.

   – นักเรียนออกจากห้องสอบได้เวลา 11.00 น. (โดยนักเรียนต้องทำข้อสอบเสร็จครบทุกคน) โดยกรรมการคุมสอบคนที่ 1 พานักเรียนออกจากโรงเรียนตามจุดที่เข้ามา กรรมการคนที่ 2 นำข้อสอบส่งที่ห้องวิทยบริการ

 

วันที่  7 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือก ม.4 เวลา 09.00 – 11.30 น.

    – คณะกรรมการลงชื่อปฏิบัติงาน ณ โถงจันทรมิตรี เวลา 07.30 น.

    – คณะกรรมการคัดกรองผู้เข้าสอบและคณะกรรมการงานพยาบาล คัดกรอกนักเรียน ณ ประตู 2 ก่อน เข้า-ออก โรงเรียน

    – คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ดูแลการจราจรและให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้าภายในบริเวณโรงเรียน

    – คณะกรรมการคุมสอบ คนที่ 1 ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ  เวลา 08.00 น.

    – คณะกรรมการคุมสอบ คนที่ 2 รับข้อสอบ ณ ห้องวิทยบริการ เวลา  08.00 น.

   – นักเรียนออกจากห้องสอบได้เวลา 11.00 น. (โดยนักเรียนต้องทำข้อสอบเสร็จครบทุกคน) โดยกรรมการคุมสอบคนที่ 1 พานักเรียนออกจากโรงเรียนตามจุดที่เข้ามา กรรมการคนที่ 2 นำข้อสอบส่งที่ห้องวิทยบริการ