แจ้งความจำนงต่อ ม.4 ปี 63 ห้องเรียนปกติ

กำหนดการรับสมัคร

 แจ้งความจำนง Online : วันที่ 21-25 มี.ค. 63

แผนการเรียนที่รับ

1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                     จำนวน 12 คน
2. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                                    จำนวน 20 คน
3. ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ                                   จำนวน  3 คน
4. ภาษาไทย-สังคมศึกษา                                          จำนวน 5 คน
5. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาญี่ปุ่น                จำนวน 3 คน
6. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน                                          จำนวน 1 คน
7. ธุรกิจและเทคโนโลยี                                               จำนวน 8 คน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 วันที่ ……. มี.ค. 63 (รอประชุม)

เกณฑ์การคัดเลือก

1) คะแนนสอบ O-net
2) คะแนนสอบสัมภาษณ์
– บุคลิกภาพ
– เกียรติบัตร/ผลงาน