การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (เฉพาะห้องเรียนปกติ)

นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คือ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน  เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ ( ซอยพหลโยธิน 55/1– 69/4, ซอยพหลโยธิน 46/1–50, ซอยพหลโยธิน 48  เดิมแขวงอนุสาวรีย์ หมู่ 7, 8 และหมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือถนนรามอินทรา) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

* สำหรับห้องเรียนปกติ พื้นที่บริการแขวงอนุสาวรีย์ซอยต่างๆ จะเทียบเคียงกับหมู่ 7, 8 และหมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือถนนรามอินทรา

* สำหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า

 • เป็นโสด

 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • เป็นนักเรียนชาย (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ English Program)

 1. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ

          ห้องเรียนพิเศษ                                              จำนวน 4 ห้อง รวม 138 คน ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Gifted              จำนวน 2 ห้องๆ 36 คน  รวม 72 คน

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เตรียมทหาร      จำนวน 1 ห้องๆ 36 คน  รวม 36 คน

 • English Program                                      จำนวน 1 ห้องๆ 30 คน  รวม 30 คน

ห้องเรียนปกติ                                                          จำนวน 12 ห้องๆ ละ 45 คน รวม 540 คน ดังนี้

 • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก                   จำนวน  270  คน

 • นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ) สอบคัดเลือก     จำนวน 150 คน

 •  เงื่อนไขพิเศษ  (ทอ.)                                                 จำนวน 100 คน

 • ความสามารถพิเศษ                                                  จำนวน   20 คน

*จำนวนรับสำหรับห้องเรียนปกติ ต้องรอ กศจ. อนุมัติ ตามข้อมูล *

 1. หลักฐานการสมัคร

 • ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org

  • ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-26 ก.พ. 63

  • ห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 11-25 มี.ค. 63

 • ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ฉบับจริง

 • หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) ฉบับจริง

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนจบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562

 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฉบับจริงหรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

 • หนังสือรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ English Program)

 • สอบการสอบ สสวท/ASMO (ถ้ามี) (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted)

หมายเหตุ

       1. ตามโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ไม่เรียกเก็บสำเนาทุกชนิดจากผู้ปกครอง

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ไม่ต้องแนบผลการสอบ O-Net เนื่องจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยสามารถโอนข้อมูลผลสอบจาก สทศ. ได้

5. วิชาที่ใช้ในการสอบ

ห้องเรียนพิเศษ                                            

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  Gifted              : วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เตรียมทหาร      : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 • English Program                                     : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)

ห้องเรียนปกติ                              

 • ห้องปกติ                                                  : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

6. ประเภทความสามารถพิเศษ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน ดังนี้

ด้านกีฬา   เทเบิลเทนนิส 4 คน กรีฑา 4 คน ยูโดและยูยิตสู 2 คน

ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ไทย 4 คน ดนตรีไทย 2 คน  ดนตรีสากล 2 คน ทัศนศิลป์ 2 คน

(เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนจะได้รับในวันที่มาสมัคร)

———————————————