นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร มาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจ

วันที่ 3 มกราคม 2563 นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่สอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร มาให้ความรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจ ประกอบด้วย
🎖นตท. รุทธกร สุขประเสริฐ
🎖นตท. สุรเดช จิตตรีทรง
🎖นตท. ภาสกร ศรีสมบัติ
🎖นตท. ณัฐนนท์ ผลศรัทธา
🎖นตท. ศุภวิทย์ ทองอ่ำ
🎖นตท. โชติวัฒน์ โยธามาตย์
🎖นตท. ศุกล คิดคำนวน
🎖นตท. อัศวิน ผลเขตรี
🎖นตท.พันธกิจ เลี้ยวสกุล
🎖นตท.กฤตนัย สิงห์เผือก
🎖นตท.ณัฐศักดิ์ พระสว่าง
🎖นตท. ธนวัฒน์ โขลา
🎖นตท. กฤตนัย ใจแก้ว
🎖นตท.ถิรวัฒน์ รัตนถา
🎖นตท.สุพัฒน์ กิจบุญศรี
🎖นตท.คมกฤษณ์ ทองบุญมา
🎖นตท.กลยุทธ์ สกุลสุวรรณ
🎖นตท.ปรัตถกร อินต๊ะกัน
🎖นตท.ณัฐภัทร สมบัติ
🎖นตท. อานพ บูชา
🎖นตท. ชิษณุพงศ์ พรหมมุนี
ครูผู้ดูแล ครูปัณวัฒน์ สนเล็ก และครูธีรภัทร์ ปานสมุทร