บุคลากร

นางสาวศิรินภา คุ้มจัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานสวัสดิการ

นางสาวพจนี  แก้วสมจิต
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้างานแผนงาน

นางสาวณัฏฐียา ลำภูศรี
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางชุลีพร  เดชพร
หัวหน้างานบริหารบัญชี
นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท์
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร
หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียน
นายอาทิตย์  อ่อนพุทธา
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาววงเดือน  วาเรืองศรี
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
และหัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุนันทา กมลผาด
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวจินตนา  ทัพวัน
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาววิภากร  พันธ์สระน้อย
หัวหน้างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา

นางสาวศสิกรณ์  สวนกำจัด
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาววรนัณ  ชนะรัตรวิเดช
หัวหน้างานสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

นางสาวนฤมล  ปาลี
หัวหน้างานสหวิทยาเขต

นางสาวจริยา  นาทมพล
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ