บุคลากรงานแนะแนว

ครูธัญชนก พรรณวงษ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูเกศวลี แหวนนิล

หัวหน้างานแนะแนว

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูปณิตา บัวเจริญ

รองหัวหน้างานแนะแนว

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูสุทธิสุดา มาลยาภรณ์

หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูปอยทิพย์ สุวรรณดารักษ์

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูอาภาภรณ์ ศรีโฉม

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูดาราวรรณ วรรณสุข

ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูขนิษฐา ประพาศพงษ์

นักจิตวิทยา