โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.4


รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

งานพิเศษ: หลักสูตรม.ปลาย และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.6


รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
งานพิเศษ : หัวหน้าศูนย์ฯภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้นม.5


งานพิเศษ : งานวัดประเมินผล ม.ปลาย

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ: หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และงานสารบรรณของกลุ่มสาระฯ

สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 และ ม.5


งานพิเศษ โครงการมุมรักการอ่าน, บรรณารักษ์

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.5


งานพิเศษ แผนงาน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ งานประชาสัมพันธ์

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.2


งานพิเศษ งานหลักสูตรม.ต้น

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1


งานพิเศษ งานสวัสดิการ

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1


งานพิเศษ งานสารสนเทศ และงานนิเทศภายในฯ

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1 และ ม.4


งานพิเศษ งานหลักสูตรม.ต้น และงานนิเทศภายใน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ งานจัดตารางสอน และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.4 และ ม.5


งานพิเศษ งานจัดสอนแทนและงานพัสดุ
โครงการ
Cross Word

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.6


งานพิเศษ งานพัสดุ และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.5


งานพิเศษ งานจัดสอนแทนและงานหลักสูตร

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.2


งานพิเศษ ห้องพยาบาล

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1


งานพิเศษ งานแผนงาน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1

English Program (EP)

หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EP
งานพิเศษ: งานประกัน

 สอนภาษาอังกฤษ (EP) ในระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.6


งานพิเศษ: งานจัดทำป้ายนิเทศและโครงการวันคริสต์มาส

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.2


งานพิเศษ: งานวัดและประเมินผล ม.ต้น และเลขานุการหัวหน้างาน EP

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.2

 

International Program (IP)


หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ IP
งานพิเศษ จัดตารางสอน

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.6

 


งานพิเศษ: งานประกันฯ และโครงการ Cross Word

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.3 ม.5 และ ม.6

 

ภาษาต่างประเทศที่สอง


งานพิเศษ ศูนย์จีนและแผนงานภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้นม.6

 


งานพิเศษ ศูนย์ฯจีนและหลักสูตรภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.4

 


งานพิเศษ ศูนย์จีน,สารสนเทศ
พัสดุภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้นม.1

 


งานพิเศษ ศูนย์จีน,ประชาสัมพันธ์วิชาการภาษาจีน ม.ปลาย

สอนภาษาจีนในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี,
งานวิจัย
สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นม.
4-6


งานพิเศษ: งานบุคคล,
วิชาการภาษาจีน ม.ต้น

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.2


งานพิเศษ งานพัสดุ, งานภาษาฝรั่งเศส

สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ งานการเงินและงานวิชาการภาษาฝรั่งเศส

สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ งานวิชาการภาษาญี่ปุ่น

สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและงานวิจัย

สอนภาษาเวียดนามในระดับชั้น ม.3 และ ม.6