งานหลักสูตร

-Click-

      ม.ต้น       ม.ปลาย                      ม.ต้น       ม.ปลาย                    ม.ต้น       ม.ปลาย

 

       ม.ต้น       ม.ปลาย                      ม.ต้น       ม.ปลาย                    ม.ต้น       ม.ปลาย

 

          ม.ต้น       ม.ปลาย                    ม.ต้น       ม.ปลาย                      ม.ต้น       ม.ปลาย

                                  Click       Click                    ม.ต้น       ม.ปลาย

หัวหน้างานหลักสูตร

ครูฉัตรสุดา พิมพา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารหลักสูตร

เอกสารงานหลักสูตร

ติดต่องานหลักสูตร

  • อาคาร 1  ชั้น 2 ห้องวิชาการ เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 122