การงานอาชีพ

ครูกัญชลี ตรงจิตติปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสมชาย รื่นภาคทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานอุตสาหกรรม)

ครูปราณี ฤทธิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานคหกรรม)

ครูสุดารัตน์ โคสูงเนิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานเกษตร)

ครูอริญรดา ผดุงเพียร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(งานธุรกิจ)

ครูวัชรี ศาลากิจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (คอมพิวเตอร์)

งานอุตสาหกรรม

                      

           ครูปาจรีย์ เพียมูล                                               ครูปกรณ์ เสน่หา                                      ครูสถาบัน เกตวงษา

งานคหกรรม

                        

               ครูอรพชร สุขุม                                               ครูอัญชลี ปิ่นเพ็ชร                                   ครูสุกัญญา สาวัตถี

งานเกษตร

               

                    ครูนฤภัทร กุชวัฒนะ                                       ครูวิไลพร ลาหงษ์

งานธุรกิจ

                                        

         ครูอรพินท์ เองมหัสสกุล                               ครูพัลลภา เอี่ยมสำอางค์                                  ครูชุลีพร เดชพร                                      ครูพรศิริ ไกรดิษฐ์                                 ครูวิภากร พันธุ์สระน้อย

งานคอมพิวเตอร์

                               

            ครูสมพร คำหอม                                       ครูบัญสิตา อิ่มสอน                                 ครูคัมภีรดา เพียรประสม                                ครูสุนันทา กมลผาด                                ครูประนอมศุภศร

                                                                  

         ครูนลิน คำแน่น                                     ครูจีราภา ประพันธ์พัฒน์                                   ครูผกาพร สายยศ                                 ครูจิรัฐติกานต์ คำวิชัย                                       ครูเอ็มอร นิ่มดี

         ครูสุพรรณี ชะเอมเทศ

งานห้องสมุด                                                                          

                         

              ครูกุลวดี นุ่มทอง                                         ครูอมรรัตน์ สุริยะบุญ                              ครูธารารัตน์ ผิวพรรณ

งานโสตทัศนศึกษา

     

           ครูนลพรรณ จันบัว