คณิตศาสตร์


ครูอนันต์  พาหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูภัสรา ทองเกิด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูจุฑามาศ บุญฉลอง

ครูเรณู วุฒิวิชญานันต์

ครูเกียรติสุดา แสงจันทร์

ครูปราณี อ่อนบุญญะ

ครูพรนภา อร่ามรัศมี

ครูรัชดาพร แหวนหล่อ

ครูขวัญสยาม ชูสุวรรณ

ครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์

ครูจรัญ มาพิทักษ์

ครูสถาพร พลลาภ

ครูวีระ กงถัน

ครูพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์

ครูวัชราภรณ์ รัตนวงศ์

ครูสำเริง  ทองพูน

ครูนิภารัตน์ สิงหาอาจ

ครูนฤมล ปาลี

ครูจุฑาวรรณ ซื่อสัตย์

ครูเบ็ญจวรรณ บุสดี

ครูรัชดาพร บุญคง

ครูกัญญา  มณีเรือง

ครูจริยา  นาทมพล


ครูเสาวลักษณ์  คงอินทร์