ภาษาไทย

ครูขจรวรรณ์  จ่ายพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูทัศนีย์  ยิ้มอยู่

ครูประภีร์  ศรีพันลำ

ครูสมศรี  ชูเลิศ

ครูปาณิสรา บัวทอง

ครูอรชุมา  ยงพัฒนจิตร

ครูวัชเรศ  ฉุนหอม

ครูสิรี  ปานสมุทร์

ครูสุภาพร  แสนอุบล

ครูณัฏฐียา  ลำภูศรี

ครูกชพร  ขันทะสีมา

ครูสิปปกร  เวียงวิเศษ

ครูภัทรพล  อินทรหอม

ครูเฉลิมพล  ทองมี

ครูณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์

ครูสุนันทา  พิลาเกิด