English Program (EP)

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้าโครงการ EP


ครูปราณปรียา ไทยขำ

โครงการต่างๆ

ติดต่อโครงการ EP

  • อาคาร 6 ห้อง 633 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 632