งานแนะแนว

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้างานแนะแนว


ครูเกศวลี แหวนนิล

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ห้องพักครู ชั้น 1 ต่อ 701

  • ห้องพักครู ชั้น 2 ต่อ 702

  • ห้องพักครู ชั้น 3 ต่อ 703

  • ห้องพักครู ชั้น 4 ต่อ 704

  • ห้องพักครู ชั้น 5 ต่อ 705

  • ห้องพักครู ชั้น 6 ต่อ 706