งานห้องสมุด

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้างานห้องสมุด


ครูกุลวดี นุ่มทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

ติดต่อห้องสมุด

  •  เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 501