บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

นางณัฐพัชร์   ศิริเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูเรณู วุฒิวิชญานันต์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูปาณิสรา บัวทอง
หัวหน้าสำนักงาน

ครูขวัญสยาม ชูสุวรรณ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ

ครูรัชดาพร แหวนหล่อ
หัวหน้างานทะเบียน

ครูสำเริง  ทองพูน
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูพรนภา อร่ามรัศมี
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูภัสรา ทองเกิด
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูสำเริง  ทองพูน
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูนิภารัตน์ สิงหาอาจ
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูจุฑาวรรณ ซื่อสัตย์
งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูเจนจิรา  ศรีทองอุ่น
หัวหน้า IP/งานวัดผลประเมินผลฯ

ครูเบ็ญจวรรณ บุสดี
งานแผนงาน

ครูฉัตรสุดา  พิมพา
หัวหน้างานหลักสูตร

ครูวัชราภรณ์ รัตนวงศ์
งานทะเบียน

ครูรัชดาพร บุญคง
งานทะเบียน

ครูรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์
งานทะเบียน

ครูสถาพร พลลาภ
งานทะเบียน