สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้


ครูกฤตนุ พรมวัง

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

  • อาคาร 6 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 612