การงานอาชีพ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูกัญชลี ตรงจิตติปัญญา

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

 • อาคาร 4 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
  • งานโลหะ/เครื่อบินเล็ก ต่อ 411
  • ช่างยนต์ ต่อ 412
  • เกษงานหนัง/ช่างไม้ ต่อ 413
  • คหกรรม ต่อ 511
  • ธุรกิจ ต่อ 611