ศิลปะ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูโชติพงษ์ วิมะลิน

โครงการต่างๆ

 • หมอภาษา

ติดต่อกลุ่มสาระฯศิลปะ

 • อาคาร 2 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ทัศน์ศิลป์ ต่อ 200

  • ดนตรีไทย ต่อ 505

  • ดนตรีสากล ต่อ 503

  • นาฏศิลป์ ต่อ 505