ศิลปะ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ

 • หมอภาษา

ติดต่อกลุ่มสาระฯศิลปะ

 • อาคาร 2 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
  • ทัศน์ศิลป์ ต่อ 200
  • ดนตรีไทย ต่อ 505
  • ดนตรีสากล ต่อ 503
  • นาฏศิลป์ ต่อ 505