วิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 • อาคาร 7 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
  • ห้องพักครู ชั้น 1 ต่อ 701
  • ห้องพักครู ชั้น 2 ต่อ 702
  • ห้องพักครู ชั้น 3 ต่อ 703
  • ห้องพักครู ชั้น 4 ต่อ 704
  • ห้องพักครู ชั้น 5 ต่อ 705
  • ห้องพักครู ชั้น 6 ต่อ 706