สังคมศึกษาฯ

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูปัณณวัฒน์ สนเล็ก

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  • อาคาร 3 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 321